Rundviks skola

Rundviks skola är navet i samhället där våra barn och ungdomar får sina grundläggande kunskaper för att driva vårt samhälle vidare.

Skolan i Rundvik rymmer i dag grundskola, förskoleklass samt fritidsverksamhet. För närvarande är skolverksamheten fördelad på 5 klasser. Totalt går det i år cirka 90 elever i skolan. Skolan bereder även ett stort antal arbetstillfällen så som lärare, fritidspedagoger, barnskötare, assistenter, husmor, lokalvårdare och vaktmästare. På området finns en nybyggd idrottshall, Solskenshallen, som även hyrs ut till föreningar och privatpersoner. Inom skolan finns ett antal olika grupper som på olika sätt skall stödja och hjälpa personal och elever att få en så bra skoltid som möjligt.

Kamratstödjare: Två elever från varje klass utses av lärarna samt två vuxna som leder gruppen. Deras uppgift är att stödja sina kamrater under raster.

Elevrådet: De ska ta till vara på elevernas olika idéer och förslag och föra fram dem till skolledningen.

Skol If: Elever som jobbar med de idrottsliga arrangemangen inom skolan.

Hem och Skola: En föräldraorganisation som fungerar som en länk mellan skolan och föräldrar, samt deltar och hjälper till vid skolans olika arrangemang.

Mobbinggrupp: En personalgrupp som aktivt ska arbeta mot och med mobbing inom skolan.

Målsättningen med de olika grupperna inom Rundviks skola är att skapa en öppen skola som alla känner trygghet i och går till med glädje. Alla elever och personal verkar för att stoppa varje tendens till kränkande behandling och mobbing. Prognosen för elevantalet inom de närmaste åren är inte speciellt god utan kommer att halveras mot tiden då skolan hade över hundra elever. För att inte riskera att skolan läggs ned måste vi med gemensamma krafter,
föräldrar, elever och personal, aktivt sträva för att skolan uppnår de mål man uppsatt. Vi tror att politiker har svårare att stänga en bra skola jämfört med en dåligt fungerande skola. Det är vår uppgift som föräldrar och vuxna att med gemensamma krafter verka för att vår skola blir den skola som våra barn och personal med glädje går till. Vi måste även som föräldrar och vuxna ta vårt ansvar och fostra våra barn i den andan att varje tendens till kränkande behandling, mobbing eller ej visad respekt för andra barn och vuxna upphör.

Är du intresserad av att veta mer eller vill boka Solskenshallen, hör av dig till Sten-Åke Markström på telefon 070-651 91 00.

-----Annonser--

Nattvandrarna i Rundvik